དངུལ་བརྗེ་སོར་གྱི་རིན་གོང་།

ཊི་ཊི། དངུལ་ལོག
ཏི་རུ་ ཉོ་ནི། བཙོང་ནི། ཉོ་ནི། བཙོང་ནི།
ཡུ་ཨེསི་ ༦༨.༧༥ ༦༩.༢༤ ༦༧.༩༠ ༧༠.༠༠
པཱ་འུནཌི་ ༩༡.༢༣ ༩༡.༨༨ ༩༠.༠༠ ༩༢.༥༥
ཡུ་རོ་ ༧༨.༠༥ ༧༨.༦༠ ༧༧.༠༠ ༧༩.༡༥
ཡེན ༦༡.༧༨ ༦༢.༢༢ ༦༠.༩༥ ༦༢.༦༥
རིན་གོང་ཚུ་ སྤྱི་ ༢༠/༠༣/༢༠༡༩ ཆུ་ཚོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༡༩ ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ག་ར་གཟིགས་གནང་།