ནང་འཁོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང་གི་འབྲི་ཤོག།


ལས་སྡེའི་དངུལ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང་གི་འབྲི་ཤོག

པི་ཨོ་ཨེསི་གི་ཚོང་འབྲེལ་པའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངུལ་སྤྲོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་པའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག

དངུལ་བཙུགས་ནིའི་ཤོག་བྱང་གི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག