རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་དངུལ་གཏང་ནི། (ཨེན་ཨི་ཨེཕ་ཀྲི།)

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་དངུལ་གཏང་ནི། (ཨེན་ཨི་ཨེཕ་ཀྲི།)


རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་དངུལ་གཏང་ནི། (ཨེན་ཨི་ཨེཕ་ཀྲི།)

རྒྱ་ཡོངས་དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས།

རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཁང་གཅིག་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལས་ དངུལ་གཞན་ག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་རང་འབད་རུང་ དངུལ་གཏང་ནིའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་མེད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཞབས་ཏོག་འདི་སྤྱོད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ཚུན་ཚོད་ ཏི་རུ་ལོར་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།