འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཡོད་སའི་ས་སྒོ།


ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ག་རའི་དོན་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +༩༧༥ ༠༢༣༣༤༣༣


རིམ་ཨང་། ཡན་ལག སམ་ཁྲ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག
༡༽ ཕུནཚོགས་གླིང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༧༥ བསམ་གྲུབ་ལམ། གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༢༽ རྩི་མ་གཤམ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྒྲིང་ཁྱིམ།
རྩི་མ་གཤམ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༣༽ བརྒྱད་འདུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
བརྒྱད་འདུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༤༽ བྷཱ་ཛར་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
བློན་པོ་དར་སྒོ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ལྟེ་བ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག།
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག
༥༽ ཐིམ་ཕུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
སི་ཊི་མཱོལ།
ཆུ་བར་ཆུ།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༦༽ སི་ཊི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
སྐལ་དབང་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ལྕང་ལམ།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༧༽ མུ་ཏིག་ཐང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་། འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
མཐོ་རིས་ལམ། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༨༽ ལྕང་སྦང་འབྲུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ལྕང་ཇི་ཇི་ཟམ་གྱི་ཉེ་འདབས།
བར་སྦིས་སའི་གཞུང་ལམ།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༩༽ བར་སྦིས་ས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ཉེ་འདབས།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག
༡༠༽ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གདུང་བསམ་ལམ།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༡༡༽ བདེ་བ་ཐང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༠༥
སྐྱིདཔ་སི་ཁྲོམ། བདེ་བ་ཐང་།
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
གསར་སྤང་རྫོང་ཁག
༡༢༽ དགེ་ལེགས་ཕུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༥༩
བསམ་ལྡན་ལམ།
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༡༤༽ གསར་སྤང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་། འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གསར་སྤང་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས།
གསར་སྤང་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག
༡༥༽ བསམ་རྩེ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
བསམ་རྩེ་ཁྲོམ།
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༡༧༽ སྒོམ་ཀྲུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
སྤ་རྩ་ཁ་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཉེ་འདབས།
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན། [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག
༡༨༽ འགྲམ་ཕུག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༡༨
འགྲམ་ཕུག་རྫོང་གི་འོག་ལུ།
རྩི་རང་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
རྩི་རང་རྫོང་ཁག
༡༨༽ འགྲམ་ཕུག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༡༨
འགྲམ་ཕུག་རྫོང་གི་འོག་ལུ།
རྩི་རང་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག
༡༩༽ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཁྲོམ་ལྟེ་བ།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན། : [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
༢༠༽ བུམ་ཐང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་། འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གངས་རི་མངར་ཟས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
གངས་རི་ཐང་།
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག
༢༡༽ དབང་འདུས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༢༨༦
བ་འཇོ་ཁྲོམ།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག
༢༡༽ དབང་འདུས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༢༨༦
བ་འཇོ་ཁྲོམ།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན། [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག
༢༢༽ སྤ་རོ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཚོང་འདུས་ཁྲོམ་ ༢ པ།
དྲགོས་ཡུ་ཀྲི་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་ ༢ པ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༢༥༧
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག
༢༤༽ གཞལམ་སྒང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༣༦༢
ཀརྨ་སྒྲོལམ་/ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྒྲིང་ཁྱིམ།
གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག
༢༥༽ ལྷུན་རྩེ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས།
ནགས་སྐྱེས་ཐང་།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
༢༦༽ སྤུ་ན་ཁ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༠༢
ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ།
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག
༢༧༽ དར་དཀར་ན་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
དར་དཀར་ཁྲོམ།
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།[email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག
༢༨༽ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཆོས་འཁོར་ཁྲོམ།
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
མགར་ས་རྫོང་ཁག
༢༩༽ མགར་ས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཁ་སྟོད་རྒེད་འོག
མགར་ས་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག
༣༠༽ ངང་ལམ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཉི་མ་དོན་གྲུབ་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ངང་ལམ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མའི་གདོང་ཕྱོགས།
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
༣༡༽ པདྨ་དགའ་ཚལ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
པདྨ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་འོག་ལུ།
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག
༣༣༽ ཀྲོང་གསར་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཁྲོམ་ཁྲུས་སྤངས།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག
གློག་འཕྲིན།: [email protected]
ནཱ་ལུ་ཨེབ་གནང་།