དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་ནི།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཚུགསཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ ༨༤ དེ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་ནཱ་ཨེབ་གནང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་ འོག་གི་ཤོག་བྱང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན།
ཀ༽ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཤོག་བྱང་།
ཁ༽ མཱསི་ཊར་ཀཱཌ་དང་ མཱེསི་ཀྲོ་ཀཱཌ།
ག༽ ཇེ་སི་བི་ཀཱཌ།
ང་༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་དངུལ་བྱང་།

འཐུས།/སྤྱོད་འཐུས།

སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཤོག་བྱང་།/མཱསི་ཊར་ཀཱཌ་དང་ མཱེསི་ཀྲོ་ཀཱཌ།/ཇེ་སི་བི་ཀཱཌ།/རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་དངུལ་བྱང་།
༡.༡༽ དངུལ་བྱང་གི་འཐུས།/སྤྱོད་འཐུས།

འགྲེལ་བཤད། སྐྱོད་ཐམ།/མཱསི་ཊར་ཀཱཌ/རྒྱལ་སྤྱིའི་ཇེ་སི་བི་ཀཱཌ།/དངུལ་བཏོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་ནི།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ) པི་ཨེསི་ཨོ། (དངུལ་ཀྲམ)
དངུལ་བཏོན།/ཉོ་བཙོང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་དངུལ་བྱང་། ༣༠༠ རིན་མེད་སྟོང་པ།
དངུལ་བཏོན།/ཉོ་བཙོང་། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་གིས་དངུལ་བྱང་། ༢༠༠ རིན་མེད་སྟོང་པ།
ལྷག་ལུས་གཟིགས་ནི། རིན་མེད་སྟོང་པ། རིན་མེད་སྟོང་པ།

༡.༢༽ དངུལ་བྱང་གི་ཚད།/གྱངས་ཁ།

འགྲེལ་བཤད། སྐྱོད་ཐམ།/མཱསི་ཊར་ཀཱཌ/རྒྱལ་སྤྱིའི་ཇེ་སི་བི་ཀཱཌ།/དངུལ་བཏོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་ནི།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ) པི་ཨེསི་ཨོ། (དངུལ་ཀྲམ)
ཉིན་ལྟར་གྱི་ཚད། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ།
ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་དངུལ་བཏོན་གྱི་གྱངས་ཁ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ།

༡.༣༽ དངུལ་བྱང་གི་དངུལ་ཚར་རེ་བཏོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚད།

འགྲེལ་བཤད། སྐྱོད་ཐམ།/མཱསི་ཊར་ཀཱཌ/རྒྱལ་སྤྱིའི་ཇེ་སི་བི་ཀཱཌ།/དངུལ་བཏོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་ནི།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ) པི་ཨེསི་ཨོ། (དངུལ་ཀྲམ)
དངུལ་ཚར་རེ་བཏོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚད། ༡༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠
ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་དངུལ་བཏོན་གྱི་གྱངས་ཁ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ།

འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་(བི་ཨེཕི་ཨེསི་) གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་ནི།
༢.༡༽ དངུལ་བྱང་གི་འཐུས།/སྤྱོད་འཐུས།

འགྲེལ་བཤད། བི་ཨེཕི་ཨེསི་འདི་དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་པི་ཨོ་ཨེསི་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་འཐོབ་ཚུགས་བཟོ་ཡོད་མི་ནང་།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ) ཨི་ཨོ་ཨེསི།(དངུལ་ཀྲམ)
ལྷག་ལུས་གཟིགས་ནི། དངུལ་ཚར་རེ་བཏོནམ་ད་ ཏི་རུ་ ༨ རིན་མེད་སྟོང་པ།
དངུལ་བཏོན་ནི།/ཉོ་བཙོང་། ཟླཝ་རེ་ནང་ལུ་ ཚར་ ༥ རིན་མེད་སྟོང་པ་ཤུལ་ལས་ ཏི་རུ་ ༡༢ རེ་ཕོག ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ།
རྩིས་ཐོ་བཏོན་ནི། ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ།
གསང་ཨང་སོར་ནི། ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ།

༢.༢༽ དངུལ་ཚར་རེ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངུལ་བྱང་གི་ཚད།

འགྲེལ་བཤད། བི་ཨེཕི་ཨེསི་འདི་དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་པི་ཨོ་ཨེསི་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་འཐོབ་ཚུགས་བཟོ་ཡོད་མི་ནང་།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ) ཨི་ཨོ་ཨེསི།(དངུལ་ཀྲམ)
ཉིན་ལྟར་གྱི་ཚད། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ།
ཉིནམ་རེ་ནང་ལུ་དངུལ་བཏོན་ནིའི་གྱངས་ཁ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ།

༢.༣༽ དངུལ་བྱང་ཐོག་ལས་དངུལ་ཚར་རེ་བཏོན་ནིའི་ཚད།

འགྲེལ་བཤད། བི་ཨེཕི་ཨེསི་འདི་དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་པི་ཨོ་ཨེསི་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་འཐོབ་ཚུགས་བཟོ་ཡོད་མི་ནང་།
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས། (དངུལ་ཀྲམ) ཨི་ཨོ་ཨེསི།(དངུལ་ཀྲམ)
དངུལ་ཚར་རེ་བཏོན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚད། ༡༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠
ཉིནམ་རེ་ནང་ལུ་དངུལ་བཏོན་ནིའི་གྱངས་ཁ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ། ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་དངུལ་ཁང་དང་འཁྲིལ།