སྐྱེད

དུས་རྒྱུན་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་སྐྱེད།

གནས་ཡུན། དུས་རྒྱུན་དངུལ་གསོག་འཇོག་པཱལསི་གི་སྐྱེད། སྟབས་མཐུན་དུས་རྒྱུན་གསོག་འཇོག་གི་སྐྱེད། དུས་རྒྱ྄ན་དངུལ་གསོག་འཇོག་དཀྱུས་མ་གི་སྐྱེད།
ཞག་གྲངས་ ༩༡ ལས་ ལོ་ གཅིག་མན་ཆད། ༤.༧༥% ༤.༧༥% ༥.༠༠%
ལོ་ ༡ ལས་ ལོ་ ༢ མན་ཆད། ༦.༧༥% ༦.༧༥% ༧.༠༠%
ལོ་ ༢ ལས་ཡན་ཆད། ༧.༢༥% ༧.༢༥% ༧.༢༥%

གཏན་འཇགས་ཀྱི་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་སྐྱེད

གནས་ཡུན། སྐྱེད།
ཞག་གྲངས་ ༩༡ ལས་ ལོ་ གཅིག་མན་ཆད། ༥%
ལོ་ ༡ ལས་ ལོ་ ༢ མན་ཆད། ༦.༥༠%
ལོ་ ༢ ལས་ལོ་ ༣ མན་ཆད། ༧.༠༠%
ལོ་ ༣ ལས་ཡན་ཆད། ༧.༢༥%

གཙུག་སྡེ་དང་ལས་འཛིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་སྐྱེད

གནས་ཡུན། སྐྱེད།  
ལོ་ ལས་ ལོ་ མན་ཆད། %
ལོ་ ལས་ལོ་ མན་ཆད། .༥༠%

SAVING DEPOSIT INTEREST RATE- 5% per annum